Tiedonohjaussuunnitelma

Konsultointi dokumenttienhallinta-, asianhallinta- ja tiedonohjausjärjestelmäprojekteissa

Tiedonhallintaan liittyvät järjestelmäprojektit ovat organisaation toiminnan kannalta monella tapaa kriittisiä. Projektissa tavoitellaan lakien ja määräysten mukaista tiedonhallintaa ja usein tavoitteena on helpottaa tiedonhallintatyötä luomalla virtaviivaiset ja tehokkaat tiedonhallintamenetelmät. Päämääränä on löytää organisaation tarpeita parhaiten tukevat teknologiset ratkaisut. Hankintaprosessiin kannattaa panostaa, sillä järjestelmäratkaisu viitoittaa tiedonhallinnan askelmerkit useiksi vuosiksi eteenpäin. Me tarjoamme konsultointia asianhallintajärjestelmäprojekteissa tukeaksemme organisaatioita kustannustehokkaiden ja laadukkaiden ratkaisujen löytämisessä.

Palvelutarjontamme käsittää eri laajuisia palvelupaketteja tietojärjestelmähankkeiden tueksi. MetaManager on järjestelmäriippumaton sparrausapu tiedonhallinnan kehittämisprojektien kaikissa vaiheissa:

  • Projektin organisointi
  • Markkinakartoitus
  • Vaatimusmäärittelyt
  • Kilpailutus
  • Käyttöönottoprojektien suunnittelu
  • Testaus
  • Jatkokehitys

Apuna laadukkaiden ja virtaviivaisten tiedonhallintamenetelmien luomisessa

Järjestelmähankkeet ovat harvoin vain teknologiahankintoja vaan samalla kehitetään myös organisaation toimintamalleja. Johtoajatuksena meillä on selvittää asiakkaan tarpeet ja sitten auttaa asiakasta löytämään heidän tarpeisiinsa parhaiten sopiva teknologiaratkaisu.

Tavoitteenamme on luoda laadukkaita ja asiakkaan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia tiedonhallintamenetelmiä. Kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaan tarpeita ja toimimme sparrausapuna toimivien tiedonhallintamenetelmien luomiseksi.

Meillä on kokemusta myös tilaajana toimimisesta, joten ymmärrämme arkirealiteetit. Huomioimmekin toiminnassamme aina kustannustehokkuuden.

Tiedonhallinnan lainsäädäntöpohja viitoittaa tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyä

Tiedonhallinnan lainsäädäntö on viimeisten vuosien aikana muuttunut suuresti niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sääntelee henkilötietojen käsittelyä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Julkisella sektorilla tulee lisäksi huomioida mm. laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä arkistolaki (831/1994). Yksityistä sektoria sääntelee GDPR:n lisäksi mm. kirjanpitolaki (1336/1997).

Edellä mainitut antavat raamit tiedonhallinnalle. Ne määrittelevät minkälaisia metatietoja ja käsittelysääntöjä järjestelmään tulee rakentaa sekä kuinka tietoa tulee käsitellä. Kiteytettynä nämä ovat kysymyksiä, jotka vaikuttavat järjestelmäarkkitehtuuriin niin merkittävästi, että ne tulee huomioida hankkeen alkumetreiltä lähtien.

Me MetaManagerilaiset kehitämme  vuosittain osaamistamme ja seuraamme tiivisti lakien, määräysten ja suositusten uudistumista. Olemme tukenanne arvioimassa kuinka järjestelmäratkaisut edesauttavat toteuttamaan säädäntöpohjan edellyttämää tiedonhallintaa.

Kysy, me vastaamme!

Meillä on laaja kokemuspohja eri tiedonhallinnan järjestelmähankkeista niin tilaajan, tietojärjestelmätoimittajan kuin konsultin näkökulmista. Kokemusta on karttunut meille julkishallinnon ja tietojärjestelmätoimittajan työntekijöinä sekä yrittäjinä. 

Me MetaManagerilla olemme tietojärjestelmätoimittajista riippumattomia ja päämäärämme on aidosti tukea asiakasta heidän tarpeidensa kannalta parhaan ratkaisun saavuttamisessa.

Konsultointia asianhallintajärjestelmäprojekteissa

Alla on esimerkkejä asiakasprojekteistamme. Linkeistä pääset lukemaan asiakkaidemme kokemuksista.

Ota yhteyttä niin kartoitetaan yhdessä kuinka voisimme parhaiten auttaa juuri teidän projektissanne.  Palvelupakettimme  räätälöidään  asiakasta kuunnellen ja asiakkaan tarpeisiin soveltuvaksi. Roolimme projektissa voi olla esimerkiksi kulkea koko tietojärjestelmäprojektin kehittämismatka yhdessä asiakkaan kanssa tai suppeammin yksittäiset konsultointitapaamiset.