Seurakuntaliitoksiin liittyvät tutkimus- ja selvitystyöt

Seurakuntakentän muutos

Molempien kansankirkkojen ongelmana on jäsenistön ikääntyminen ja verotulojen odotettu vähentyminen. Lisäksi muuttoliikkeen myötä väestönkasvu on keskittymässä Etelä-Suomen ja maakuntien kasvukeskuksiin, mikä heijastuu muiden alueiden seurakuntien jäsenmäärän pienenemisenä. On ajateltu, että suuremmat seurakunnat pystyisivät vastaamaan tuleviin muutoksiin pienempiä paremmin. Noin puolensataa evankelis-luterilaista seurakuntaa harkitsee tai on viime vuosina harkinnut liittymistä naapuriseurakuntaan. Luku on huomattavan suuri, sillä seurakuntien kokonaismäärä on 400.

Seurakuntarakenteen muutosta perustellaan taloudellisilla ja toiminnallisilla syillä. Motiivit muutokselle ovat pitkälti samoja niin ortodoksisessa kuin luterilaisessa kirkossa. Osalla seurakunnista tekee taloudellisesti tiukkaa molemmissa kirkoissa ja uuden seurakuntarakenteen toivotaan tuovan säästöjä pitkällä aikavälillä. Puhutaan niin sanotusta suuruuden ekonomiasta. Hallinnon keskittämisellä aikaisempaa suurempiin seurakuntiin tavoitellaan hallinnon keventämistä ja resurssien vapauttamista tukitoiminnoilta kirkon perustehtävien eli jumalanpalvelusten, opetuksen ja diakonian hoitamiseen. Kappeliseurakunnat ovat olleet mukana keskusteluissa aikaisempaa suurempia seurakuntarakenteita tasapainottavina tekijöinä.

Seurakuntaliitokset tuovat muutoksia seurakuntien talouteen, henkilöstö- ja yleishallintoon sekä toiminnan toteutustapoihin. Muutokset saattavat olla varsin isoja niin henkilöstölle kuin seurakuntalaisille. Muutosprosessin toteuttaminen, hyödyt ja haitat on hyvä punnita tarkoin. Pastori Aino Vesti on ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielmassaan Spiritualiteetti ja pastoraalinen johtaminen (2012) selvittänyt kahdentoista työntekijän haastatteluin käytännön kokemuksia viidestä eri liitosseurakunnasta. Seurakuntaliitoksista on täysin vastakkaisia kokemuksia, Vesti käyttää ääripäistä nimityksiä sekamelskan seurakunta ja harmonian seurakunta.

Ensinnä mainitussa liitoksessa muutosjohtaminen oli epäonnistunut ja liitoksen jälkeen vallitsi työntekijöiden ja luottamuselinten piirissä epävarmuutta ja vastakkainasettelua. Monesta työntekijästä oman päätösvallan menetys tuntui pahalta. Myös työprosesseihin liittyviä ongelmia ilmeni. Työmäärä lisääntyi toimintatapojen epäselvyyden, lisääntyneiden kokousten ja pidentyneiden työmatkojen takia. Kirkosta eroamisluvut nousivat hiippakunnan korkeimmiksi ja jumalanpalvelusten osallistujamäärät putosivat puoleen. Harmonian seurakunnassa muutosjohtamiseen, yhteistyöhön, ihmisten osallistamiseen ja tiedottamiseen panostettiin ja lopputuloksena oli tyytyväiset työntekijät.

Palvelumme

Voimme auttaa seurakuntia esimerkiksi:

  • Selvittämällä jo toteutettujen seurakuntaliitosten sudenkuoppia ja onnistumisten edellytyksiä sekä peilaamalla niitä asiakasseurakunnan tilanteeseen.
  • Järjestämällä kyselytutkimuksen ja/tai haastattelukierroksen seurakunnan työntekijöille, luottamushenkilöille ja/tai seurakuntalaisille. Muutoksesta osallisten ihmisten näkemysten huomioiminen kasvattaa muutosprosessin onnistuneen läpiviennin mahdollisuutta. Kysely- ja haastatteluvastausten antia on mahdollista täydentää arkistojen ja tutkimuskirjallisuuden tarjoamalla tiedolla.

Molempien edellä mainittujen tutkimustöiden lopputuloksena on raportti, jonka tiimoilta voidaan järjestää myös koulutustilaisuuksia.

Ota toki yhteyttä ja kysy lisätietoja palveluistamme.